Pjesma:Ilona
Kredit:
E-mail:

A                         D               A
 Jednog leta s kraja sveta vozio sam putem sivim
 D                     A
 Ja sam putnik, od tog `ivim
         E                                D             A
 Samo je podigla taj prsti} svoj i ja sam stao, otvorio njoj
        E
 Ona je An|eo bila sa gre{kom, bez krila, moj san
  
      A      D      E          A
 Moja Ilona, jo{ se se}am tvog imena
 D        E           F#m
 Sre}na i sama, sva u bajkama
 D         E          A   D E
 Gde li je sada Petar Pan
  
 I svi oni momci
 A      D        E          A
 Ilona, tvoja je slika moja ikona
 D        E             F#m      D      E          A
 I ~im se dignem ja joj namignem i uvek tako po~ne dan
  
    Dobro guram kroz `ivot buran i mada `ivim dosta sretno
    Ja nemam nikoga konkretno
    Uz kog bih bio i sretan i lud i tako miran i siguran svud
    Ja nemam nikog da ma{ta i pri~a mi sva{ta svu no}
  
    Kao moja Ilona, jo{ se se}am tvog imena
    Sre}na i sama, sva u bajkama
    Gde li je sada Petar Pan i Kapetan Kuka
    Ilona, tvoja je slika neka moja mala ikona
    I ~im se dignem ja joj namignem i uvek tako po~ne dan
  
    Slabo pri~am, ba{ nisam vi~an, al sad re~i idu same
    O, `ivot pi{e ljute drame
    Jer znam detalje, sitnice o njoj
    A ne znam adresu, telefonski broj
    Il ne{to sli~no po ~emu bih saznao gde li je sad
  
    Izvesna Ilona, jo{ se se}am tvog imena
    Sre}na i sama, sva u bajkama
    Gde li je sada Petar Pan i svi oni momci
    Ilona, tvoja je slika neka moja mala ikona
    I ~im se dignem ja joj namignem i uvek tako po~ne dan
  
 E           A
 Lutko lepa, dobar dan